ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ..

You may also like...

error: Content is protected !!