ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ ਹਨ।

You may also like...

error: Content is protected !!