ਦੇਖੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਪਾਏ ਸਨ ਪੈਸੇੰਜਰਾਂ ਨੇ….

You may also like...

error: Content is protected !!